Üliõpilasseltside Liidu bakalaureusetööde konkursi statuut

 1. Üliõpilasseltside Liidu (ÜL) bakalaureusetööde konkursi eesmärgiks on:
  1. populariseerida teadustegevust ning innustada teadustööga tegelema kõrghariduse esimese astme (bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe) lõpetajaid;
  2. tunnustada ja motiveerida edukaid ning andekaid tudengeid;
  3. parandada tudengite info otsimise, avaliku esinemise, teadustöö tutvustamise ja eestikeelse akadeemilise kirjutamise oskust;
  4. anda tudengitele tagasisidet nende kirjalike tööde ning esinemise kohta;
  5. populariseerida üliõpilasseltside tegevust.
 1. ÜLi bakalaureusetööde konkursi etapid
  1. Täpne konkursi ajakava koos tähtaegadega kinnitatakse igaks aastaks eraldi ning see on leitav kodulehelt (www.kaaren.ee).
  2. Esimeses etapis toimuvad õpitoad, kus osalejad saavad end täiendada info otsimise, akadeemilise kirjutamise, populaarteadusliku kirjutamise ning esinemisoskuste alal. Õpitubade infot täiendatakse jooksvalt ning see on kättesaadav võistluse kodulehel ning Facebookis.
  3. Teises etapis toimub kõrgkoolis kaitstud tööde esitamine konkursile. Koos tööga tuleb esitada üldarusaadav populaarteaduslik kokkuvõte (kui seda ei esitatud varasemalt), konkursil osalemise avaldus ning kõrgkooli poolne kinnitus, et töö on konkursi toimumise õppeaastal kaitstud.
  4. Kolmandas etapis toimub konkursil osalevate tööde hindamine ning lõppvooru kutsutute välja selgitamine.
  5. Neljandas etapis toimub konkursi lõppvoor. Lõppvoorus peab tudeng tutvustama oma tööd avaliku ettekandega. Lõppvoorus toimub ka parimate tööde autasustamine.
 1. Konkursil osalemise tingimused
  1. Konkurss on suunatud konkursi toimumise õppeaastal Eesti kõrgkoolides kõrghariduse esimest astet (bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpet) lõpetavatele tudengitele, kes kirjutavad eestikeelset lõpu- või bakalaureusetööd.
  2. Töötubades osalemine ei ole konkursil osalemise eelduseks.
  3. Konkursile esitatuteks loetakse tööd, mille esitamisel on järgitud etteantud tähtaegu ning esitatud on kõik vajalikud dokumendid. Täpsem info esitatavate dokumentide ja nende nõuete kohta on leitav konkursi kodulehelt.
  4. Tööd esitades kinnitab autor, et ta on töö kirjutanud iseseisvalt, töö tugineb usaldusväärsetele allikatele, selle koostamise käigus ei ole rikutud eetikareegleid ning on järgitud kõrgkoolis kehtivaid vormistusnõudeid.
 1. Hindamiskriteeriumid
  1. Töid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.
  2. Laekunud tööde paljususe korral on korraldajatel õigus teha saabunud tööde seast esmane valik tuginedes ainult populaarteaduslikele kokkuvõtetele.
  3. Edasipääsenud töid koos populaarteaduslikke kokkuvõtetega hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele. Parimate tööde autorid kutsutakse lõppvooru.
  4. Lõppvoorus hinnatakse lisaks esitatud tööle ja populaarteaduslikule kokkuvõttele ka lõputöö autori ettekannet.
  5. Parimate tööde autorite autasustamiseks on ettenähtud auhinnafond, mille täpsem jaotumine ning auhinnaliste kohtade arv otsustatakse iga aasta eraldi.

Kinnitatud novembris 2016, täiendatud jaanuaris 2018.